Program „START”

Program "START" to nasza sztandarowa oferta realizowana na terenie szkół ponadgimnazjalnych

"START" jest propozycją kompleksowego treningu umiejętności interpersonalnych wyrastającą z wieloletnich doświadczeń psychoedukacyjnych autorów programu, realizowanych w ramach działalności TWP, jak również poza nim.

Opis programu

"START" jest propozycją skierowaną do młodzieży klas drugich liceów. Adresat został wybrany w oparciu o następujące przesłanki: nastąpiła już strukturalizacja grup nieformalnych, rozdane zostały role klasowe, młodzi ludzie mają (w większości) doświadczenia z samodzielnym podejmowaniem decyzji, z czym wiąże się poczucie odpowiedzialności, jest to ostatni rok 'zwykłej' nauki, przygotowanie do matury rozpocznie się już wkrótce. Ponadto wdrożeniu programu sprzyjają zmienne psychologiczne takie, jak wzrost samowiedzy, krytycyzm, rozwój zainteresowania zjawiskami makrospołecznymi i inne. "START" jest propozycją kompleksowego treningu umiejętności interpersonalnych wyrastającą z wieloletnich doświadczeń psychoedukacyjnych autorów programu, realizowanych w ramach działalności TWP, jak również poza nim.

Dla szkół

Od momentu powstania stowarzyszenia jedną z naszych podstawowych działalności jest współpraca ze szkołami.

Celem programu jest wyposażenie uczestników w konkretne, praktyczne umiejętności radzenia sobie z typowymi trudnymi sytuacjami w kontaktach międzyludzkich. Po zakończeniu programu jego uczestnik będzie lepiej komunikować się z otoczeniem, skuteczniej rozwiązywać konflikty, łatwiej generować zachowania adekwatne do sytuacji, będzie radzić sobie ze stresem w sytuacjach zadaniowych, a także z zagrożeniami patologią, jak przemoc, alkoholizm i narkomania.

Cały cykl obejmuje sześć spotkań warsztatowych z uczniami jednej klasy. Jest on podzielony na dwa etapy, zgodne z semestralnym rozkładem godzin szkolnych. Na każdym etapie odbywają się trzy warsztaty. Każde spotkanie trwa trzy godziny lekcyjne i służy realizacji konkretnego tematu. Kolejne spotkania, zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, odbywają się co około 45 dni, a więc dość regularnie. Młodzież otrzymuje możliwość udziału w 18 godzinach treningu nowych zachowań.

Ocena skuteczności programu

W czasie pierwszego spotkania zostaną przeprowadzone badania za pomocą baterii testów psychologicznych. Takie same badania zostaną przeprowadzone na zakończenie ostatniego spotkania. Dla kontroli wpływu zmian rozwojowych takie same badania zostaną przeprowadzone w klasie równoległej nieuczestniczącej w programie, wybranej na chybił trafił.


Tematy warsztatów

Komunikacja. Strategie skutecznego porozumiewania się.

Warsztat ma na celu pokazanie podstawowych czynników wpływających na komunikację. Ćwiczenia warsztatowe dotyczą tematyki komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Biorąc udział w ćwiczeniach uczniowie sprawdzają, co czyni komunikację bardziej skuteczną, a co ją utrudnia. Zajęcia mają pomóc im w świadomym komunikowaniu się z innymi ludźmi, uwrażliwić ich na sygnały niewerbalne, które w komunikacji są nośnikiem wielu ważnych informacji.

Konflikty interpersonalne i konflikty grupowe.

Warsztat dotyczy tematyki konfliktów wewnętrznych, interpersonalnych oraz grupowych. Przedstawiamy inne od potocznego postrzeganie konfliktów. Konflikt rozumiany jest tu jako integralna część naszego życia – unikanie konfliktów prowadzić może jedynie do wojny. Ćwiczenia warsztatowe nie uczą więc, jak unikać konfliktów, wręcz przeciwnie, koncentrują się na tym, jak je zauważać i skutecznie rozwiązywać.

Myślenie twórcze i modyfikacja zachowań.

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom ograniczeń , w jakich funkcjonują żyjąc według ustalonych stereotypów, bądź też stosując wciąż te same strategie postępowania i rozwiązywania problemów. Ćwiczenia warsztatowe mają na celu pokazanie im, że posiadają możliwości korzystania z zasobów własnych w celu zmiany swoich zachowań. Uczestnictwo w warsztacie pozwoli uczniom na rozwinięcie umiejętności korzystania z zasobów własnych, tak aby potrafili zmieniać świadomie i twórczo swoje zachowanie i dostosowywać je do potrzeb sytuacji, w jakiej się znajdują, a nie reagować w sposób stereotypowy. Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach będą mogli odkryć pierwotne uwarunkowania swoich zachowań, a przez to zwiększą możliwość ich modyfikacji.

Sytuacje ekstremalne – klasówki, wypowiedzi w warunkach ekspozycji społecznej, egzaminy. Korzystanie z zasobów osobistych.

Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w codziennych, i nie tylko, sytuacjach trudnych. Warsztat koncentruje się na umiejętności korzystania z sytuacji, które wydają się być negatywne i stresujące, pomaga wykorzystać je jako inspirujące doświadczenia, które zwiększają nasz repertuar zachowań. Uczestnictwo w warsztacie pozwoli uczniom na poszerzenie repertuaru sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach, zwiększy ich zaufanie do siebie i dystans w stosunku do przeżywanych niepowodzeń. Pozwoli im też korzystać z wszystkich doświadczeń w sposób, który będzie wzbogacał ich zachowanie.

Przemoc, nadużycie, wykorzystanie.

Celem warsztatu jest uświadomienie młodzieży, że przemoc nie ogranicza się jedynie do agresji fizycznej. Warsztat omawia takie sytuacje, w których sprawca przemocy wywiera presję związaną z posiadaną władzą, autorytetem lub manipuluje uczuciami ofiary, grożąc na przykład odrzuceniem. Warsztat ma uwrażliwić młodzież na sytuacje, w których dzieje się przemoc, która jest akceptowana społecznie, ponieważ kryje się pod pozorem wychowania, układów rodzinnych. Uczestnictwo w warsztacie pozwoli uczniom na rozpoznawanie sytuacji, w których dzieje się przemoc, co da im większą możliwość reagowania na nią.

Odmienne stany świadomości. Profilaktyka uzależnień.

Uczestnictwo w warsztacie pozwoli uczniom na rozwinięcie umiejętności korzystania z zasobów własnych, tak aby potrafili pozytywnie modelować swój nastrój i bawić się bez użycia alkoholu bądź też narkotyków. Ukaże im możliwości drzemiące w nich samych, które pozwalają na uniknięcie nałogu, a zarazem przekroczenie pewnych ograniczeń i barier, które dotychczas pokonywali przy pomocy alkoholu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Nikt nigdy nie powie

Nikt nigdy nie powie Ci że już wystarczy Nikt nigdy nie powie Ci że już nie musisz się starać Nikt nigdy nie powie …

Bohumil Hrabal, Auteczko, przekład Jakub Pacześniak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Opowiadanie rozpada się na dwie części, pierwsza to rozdziały 1 – 6, poświęcone kotom w Kersku i rzezi, jaką urządził …

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …