Statut

Informacja o zasadach działania stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń ( Krajowego Rejestru Sądowego ).

3. Siedzibą władz krajowych jest miasto Łódź, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie może używać skrótu – TWP „START”, odpowiedników nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego je znaku graficznego. Nazwa, jej skrót oraz znak graficzny Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

5. Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia i inne instytucje o podobnych celach i założeniach programowych.

6. TWP „START” posiada osobowość prawną.


ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

§ 2

1. Towarzystwo Wiedzy Psychologiczne „START” jest stowarzyszeniem oświatowym, realizującym zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, uczestniczącym w kształceniu ustawicznym dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządami terytorialnymi i prywatnymi instytucjami oświatowymi oraz podmiotami i organizacjami tworzącymi polski system edukacji oraz udzielającym wszechstronnej pomocy psychologicznej instytucjom, organizacjom i każdej osobie potrzebującej w zakresie posiadanych możliwości i posiadanych środków, a w szczególności w rozwiązywaniu problemów związanych z:

a/ alkoholizmem

b/ narkomanią

c/ przemocą w relacjach interpersonalnych, przemocą w rodzinie, przemocą instytucjonalną

d/ integracją międzypokoleniową

e/ marginalizacją i wykluczeniem społecznym

f/ aktywizacją zawodową i rozwojem zawodowym

g/ rozwojem kompetencji społecznych i zawodowych

h/ opieką nad dzieckiem i wspomaganiem rodzin

i/ niepełnosprawnością.

2. Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START” jest organizacją przestrzegającą w swej działalności zasady neutralności światopoglądowej, politycznej i filozoficznej.

3. Cele działalności Towarzystwa to:

 • upowszechnianie teoretycznej wiedzy psychologicznej i umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce;
 • współdziałanie i wspomaganie systemu szkolnictwa państwowego, społecznego i prywatnego w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych uczniów i kadry nauczycielskiej;
 • współpraca z pracodawcami w zakresie opieki psychologicznej nad pracownikami oraz szkolenia pracowników.

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • niezarobkowe prowadzenie kursów i szkoleń z różnych dziedzin psychologii teoretycznej i psychologii stosowanej;
 • organizacja spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji naukowych i popularnonaukowych;
 • prowadzenie odczytów i prelekcji;
 • prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników i opracowań;
 • prowadzenie działalności w zakresie doradztwa, psychoedukacji, psychokorekcji i psychoterapii;
 • inną działalność wynikającą z potrzeb społeczności.

5. Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START” podejmuje współpracę:

 • ze szkołami i uczelniami wszystkich typów, niezależnie od ich statusu prawnego i organizacyjnego, z instytucjami i organizacjami zajmującymi się psychologią w kraju i poza jego granicami.
 • z placówkami świadczącymi usługi psychologiczne wszelkiego rodzaju.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo TWP „START”

 

§ 3

Członkostwo może być:

 • zwyczajne,
 • honorowe,
 • wspierające.

 

§ 4

1. Członkiem zwyczajnym TWP „START” może być każdy pełnoletni obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który akceptuje statut i cele Stowarzyszenia.

2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji udziału w realizacji celów stowarzyszenia oraz wniesieniu wpisowego i składki członkowskiej.

3. Nikomu nie służy roszczenie o przyjęcie do Stowarzyszenia.

4. Członek zwyczajny TWP „START” ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
 • korzystać z prawa pierwszeństwa w uczestnictwie we wszystkich formach działania

TWP „START”.

5. Członek zwyczajny TWP „START” powinien:

 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
 • uczestniczyć w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 5

1. Tytuł członka honorowego może być przyznany osobie fizycznej, zasłużonej w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.

3. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy powinien przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia.

 

§ 6

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna ( również nie mająca miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, także będąca cudzoziemcem), która zadeklaruje i regularnie opłaca składki członkowskie.

2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd.

3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.

 

§ 7

1. „Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek :

a) śmierci członka,

b) utraty przez członka zwyczajnego obywatelstwa polskiego,

c) utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych, a w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej,

d) skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego zgłoszony na piśmie,

e) zalegania z opłacaniem składek przez dłużej niż rok,

f) wykluczenia ze Stowarzyszenia na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w § 7. pkt. 1 lit.a-e stwierdza Zarząd na drodze uchwały. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków, które jest rozpoznawane na najbliższym zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpoznania odwołania jest ostateczna.

3. Z powodu nieprzestrzegania statutu i regulaminów, niestosowania się do uchwał organów lub działania na szkodę Stowarzyszenia Zarząd może zawiesić członka w prawach członka na okres od miesiąca do 12 miesięcy. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków, które jest rozpoznawane na najbliższym zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpoznania odwołania jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia, tryb ich wyboru i kompetencje oraz struktura organizacyjna.

 

§ 8

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2. Jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej wszelkie uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

3. Wybory wszystkich organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym i dokonywane są spośród członków zwyczajnych.

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków organu Stowarzyszenia, w trakcie jego kadencji, poniżej przewidzianej statutem liczby, organ może dokooptować nie więcej niż 1/3 swego składu pochodzącego z wyboru Walnego Zgromadzenia. Uzupełniający członkowie wybierani są na czas dotychczasowej kadencji spośród zwyczajnych członków stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Władzą naczelną stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków TWP „START”.

2. Walne Zgromadzenie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia jest zwoływane raz w roku, za pomocą pisemnego powiadomienia członków o dacie, miejscu i porządku obrad, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków są ważne, jeżeli podjęte zostały zwykłą większością głosów uczestników, w obecności co najmniej 51% członków stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków może zostać zwołane na podstawie:

 • uchwały Zarządu,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

6. Uchwały i wnioski w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wykonuje Zarząd Stowarzyszenia.

7. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane są w takim samym trybie jak walnego zgromadzenia zwyczajnego.

 

§ 10

1. Walne Zgromadzenie członków TWP „START” podejmuje uchwały w sprawie:

 • uchwalanie statutu i zmian w statucie,
 • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia, z wyjątkiem regulaminu wyborczego,
 • wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie liczebności wymienionych władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez organy oraz członków Stowarzyszenia,
 • wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania ( likwidacji ) Stowarzyszenia.
 • ustalanie zadań dla Zarządu,
 • zatwierdzanie planów działania stowarzyszenia i powoływanie osób kierujących przyjętymi programami
 • powołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu,
 • udzielenia Zarządowi pokwitowania za okres objęty sprawozdaniem,
 • inicjowania nowych form działalności.

 

§ 11

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Zarząd i kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu TWP „START” upoważnieni są Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa. Każdy z członków zarządu upoważniony jest do jednoosobowej reprezentacji stowarzyszenia.

2. Zarząd stowarzyszenia składa się z dwóch osób i jest powoływany przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.

3. W skład Zarządu wchodzą:

 • prezes Zarządu,
 • zastępca prezesa (wiceprezes).

4. Do kompetencji Zarządu należy :

a) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Stowarzyszenia,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

d) zorganizowanie Biura Zarządu , powoływanie i odwoływanie jego Dyrektora oraz  innych osób pełniące stanowiska kierownicze,

e) ustalenie regulaminu Biura Zarządu,

f) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na  wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia,

g) zawieranie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych o świadczenie usług w imieniu Stowarzyszenia.

5. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy biura, którym kieruje kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę z kierownikiem biura podpisuje Prezes Zarządu, po uzyskaniu zgody wszystkich członków Zarządu.

 

§ 12

1. Komisja Rewizyjna jest najważniejszym organem kontrolnym i nadzorczym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna :

a) sprawuje kontrolę oraz nadzór nad działalnością wszystkich władz Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem, statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zgromadzenia

b) kontroluje gospodarkę finansową Stowarzyszenia, i może zlecić biegłemu rewidentowi kontrolę finansową działalności Stowarzyszenia,

c) ma wgląd do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia dotyczących jego działalności finansowej,

d) wnioskuje na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium Zarządowi.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku.


ROZDZIAŁ V

Majątek , fundusze TWP „START” i gospodarowanie nimi

 

§ 13

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z ofiarności publicznej oraz środków przekazanych na prowadzenie działalności zleconej przez organy władzy państwowej, samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i środków z zagranicy.

2. Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić także z innych źródeł, o ile przepisy prawa tak stanowią.

3. TWP „START” nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

5. Wysokość i zasady regulowania składek członkowskich i wpisowego określa na każdy rok budżetowy Walne Zgromadzenie w formie uchwały na wniosek zarządu.

6. Księgi finansowe Stowarzyszenia prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zarządcą majątku stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.

8. Niniejszy statut zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osób bliskich);

b) przekazywania ich majątków na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na za zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że przekazanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

d) zakupu na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


ROZDZIAŁ VI

Tryb dokonywania zmian statutu i przepisy końcowe

 

§ 14

1. Zmiany statutu stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia TWP „START” podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 51% uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę o likwidacji stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie TWP „START” większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 51% uprawnionych do głosowania.

3. Walne Zgromadzenie podejmujące uchwalę o likwidacji stowarzyszenia wyznacza likwidatora oraz określa zasady zadysponowania jego majątkiem.

 

§ 15

1. W sprawach nie objętych statutem TWP „START” obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

Nikt nigdy nie powie

Nikt nigdy nie powie Ci że już wystarczy Nikt nigdy nie powie Ci że już nie musisz się starać Nikt nigdy nie powie …

Bohumil Hrabal, Auteczko, przekład Jakub Pacześniak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Opowiadanie rozpada się na dwie części, pierwsza to rozdziały 1 – 6, poświęcone kotom w Kersku i rzezi, jaką urządził …

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …