Sprawozdania i bilanse 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej "START" za rok 2009

Łódź, 31 marca 2010 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00 – 513 Warszawa

Sprawozdanie OPP za rok 2009

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej „START” za rok 2009

I. Podstawowe informacje o stowarzyszeniu
Nazwa: Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START”
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16/7, 90-255 Łódź
Data rejestracji: 30. 01. 2004
Data nadania statusu OPP: 19.07.2004
KRS: 0000190995
NIP: 726-247-07-62
Regon: 473224492
Strona internetowa: www.psychologia-lodz.pl
Zarząd stowarzyszenia:
Andrzej Kuśmierczyk – prezes zarządu,
Edyta Olender – wiceprezes ds. organizacyjnych.
Cele statutowe stowarzyszenia:
– upowszechnianie teoretycznej wiedzy psychologicznej i umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce;
– współdziałanie i wspomaganie systemu szkolnictwa państwowego, społecznego i prywatnego w zakresie rozwiązywanie problemów uczniów i kadry nauczycielskiej;
– współpraca z pracodawcami w zakresie opieki psychologicznej nad pracownikami oraz szkolenia pracowników.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
– prowadzenie kursów i szkoleń z różnych dziedzin psychologii teoretycznej i stosowanej;
– organizację spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji naukowych i popularnonaukowych;
– prowadzenie odczytów i prelekcji;
– prowadzenie badań naukowych, publikację wyników i opracowań;
– prowadzenie działalności w zakresie doradztwa, psychoedukacji, psychokorekcji i psychoterapii;
– inną działalność wynikającą z potrzeb społeczności.

II. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym.
1. W okresie sprawozdawczym zarząd podjął uchwałę o wynajmie lokalu i uchwałę o realizacji programów psychoedukacyjnych, jak w latach poprzednich.
2. Uzyskane przychody:
– składki członkowskie – 1130,00 zł;
– darowizny (w ramach 1%) – 854,40 zł,
– darowizny inne – 610,00,
– zajęcia warsztatowe i kursy trenerów – 8547,00,
– przychody finansowe – 2,18.
3. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów na działalność gospodarczą i administrację.
4. W organizacji nie jest zatrudniona żadna osoba.
5. Organizacja w okresie sprawozdawczym nie wypłaciła wynagrodzenia.
6. Organizacja nie posiada aktywów trwałych.
7. W okresie sprawozdawczym nie powstały żadne zobowiązania stowarzyszenia.
8. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości oraz nie wykonywało zadań zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
9. Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START” realizowało w 2008 roku sześć projektów:
· Szkolenia wewnętrzne dla członków stowarzyszenia.
· Warsztat dla osób pomagających chorym na anoreksję.
· Kurs trenerów 1° dla osób chcących prowadzić zajęcia w szkołach wszystkich stopni.
· Akcja „Przytulanie za darmo” na terenie „Manufaktury” w dniach 21 marca i 30 maja.
· Program „START” w liceach
· Program Mały START” w gimnazjach i szkołach podstawowych.
Szkolenia wewnętrzne. W roku 2009 członkowie stowarzyszenia spotykali się raz w tygodniu, w środę, w godzinach 19.00 – 22.00 na wewnętrznych szkoleniach Towarzystwa. Każde ze spotkań podzielone było na część merytoryczną i praktyczną. Część merytoryczna poświęcona była literaturze z zakresu psychologii.
Część praktyczna poświęcona była przygotowaniu nowych członków stowarzyszenia do prowadzenia warsztatów programów „Start” i nauce pracy z klientem.
Zrealizowano 35 (105 godzin) spotkań szkoleniowych, w których uczestniczyło każdorazowo około 20 osób – psychologów i pedagogów. Szkolenie ukierunkowanie jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności trenerskich w kontakcie z młodymi ludźmi przeżywającymi problemy rozwojowe.
Kurs trenerów 1° dla osób chcących prowadzić zajęcia w szkołach wszystkich stopni.
3 listopada 2009: sprawy organizacyjne. Prezentacja programu szkolenia. Zawarcie kontraktu.
a/ prezentacja struktury warsztatów; warsztat składa się z części organizacyjnej – sprawdzenie listy obecności, rozdzielenie warsztatów w szkołach i inne; część teoretyczna składać się będzie z prezentacji wybranych zagadnień w formie ekspozycji przez jedną osobę na środku; część trzecia poświęcona będzie praktycznym zagadnieniom związanym z pomaganiem ludziom w problemowym położeniu życiowym.
b/ prezentacja zakresu merytorycznego szkolenia
c/ omówienie literatury
d/ omówienie udziału w warsztatach w szkołach
e/ omówienie działalności TWP „START”
f/ prezentacja uczestników.

7-8 listopada: elementy treningu interpersonalnego. 20 godzin doświadczeń interpersonalnych. Celem spotkania jest wstępne poznanie się uczestników warsztatów, doświadczenie procesu grupowego i powstawania struktury grupy. Celem dydaktycznym jest poznanie ćwiczeń, które mogą być wykorzystywane w pracy integracyjnej z grupą. Zaczynamy w sobotę 8 listopada o godz. 9.00. Przerwa od 13.00 do 14.00. Kończymy o 20.00. W niedzielę – tak samo.

10 listopada: Psychologia zorientowana na proces.
Omówienie podstawowych pojęć POP z uwzględnieniem podziału dorobku A. Mindella na okres do 1996 r. i później. Proces pierwotny i wtórny, kanały, synchroniczność zdarzeń, sygnały procesu wtórnego.
Praktyczna praca z zastosowaniem pojęć teoretycznych.

17 listopada: Psychoanaliza Z. Freuda. Krytyczne spojrzenie z punktu widzenia współczesnej metodologii. Prezentacja sesji psychoanalitycznej.
Praktyka: praca z klientem indywidualnym. Adekwatność terapeutyczna i podstawowe błędy w kontakcie z klientem.

24 listopada: Psychoanaliza Z. Freuda (cd.) Sesja psychoanalityczna – próby.
Praktyka. Praca z klientem indywidualnym. Adekwatność terapeutyczna, wnoszenie symptomu do relacji.

1 grudnia: Analiza psychologiczna C.G. Junga. Prace teoretyczne Junga z uwzględnieniem zapożyczeń od Freuda. Konflikt Freud – Jung.
Praktyka. Wykorzystanie koncepcji kanałów i pojęcia procesu pierwotnego/wtórnego w pracy z klientem.

8 grudnia: Gestalt Fritza Perlsa. Klasyczne techniki Gestalt.
Praktyka: sesja terapeutyczna w metodologii Gestalt. Symptomy i proces wtórny w rozumieniu POP.

15 grudnia: Terapia zorientowana na klienta Carla Rogersa. Grupy T jako ruch społeczny. Humanizacja psychologii w ujęciu Rogersa, Maslowa i innych.
Praktyka: proces grupowy i koncepcja ról grupowych w rozumieniu Mindella.

22 grudnia: Krótkoterminowa terapia nastawiona na rozwiązanie. Prezentacja założeń teoretycznych i ich praktyczne zastosowanie.
Praktyka: Komunikacja interpersonalna – warsztat programu „Start”. Praktyczne ćwiczenie prowadzenia warsztatu.
Kurs zostanie zakończony 30 czerwca 2010 r.
„Przytulanie za darmo” to akcja polegająca na tym, że członkowie stowarzyszenia przytulali przechodniów na dziedzińcu MANUFAKTURY. W pierwszym terminie, przytulanie odbywało się pod hasłem „Idzie wiosna” i trwało od godziny 13 tej do 22.00. Przytuliliśmy około trzech tysięcy osób. W drugim terminie, tj. 30 mają akcja trwała od godz. 10.00 do 22.00 i odbywała się w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka. Szacunkowo, na podstawie rozdanych materiałów, przytuliliśmy około pięciu tysięcy ludzi.
Warsztat dla osób pomagających chorym na anoreksję był inicjatywą jednorazową.
Program „Start” był przeprowadzony w  II L.O – trzy warsztaty – komunikacja interpersonalna, konflikty i umiejętności twórcze w wymiarze 6 godzin.
Program „Mały Start” był przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  Dla Dzieci Słabosłyszących przy ulicy Wólczańskiej nr. 121/123 w wymiarze 25 godz. Program realizowali: Jacek Jankowski, Kamila Jankowska i Andrzej Kuśmierczyk

Prezes  Zarządu TWP „START”  Andrzej Kuśmierczyk


Informacja dodatkowa

1. Aktywa i pasywa bilansu wyceniono według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z 29 września 1994roku.
2. Towarzystwo nie posiada żadnych aktywów trwałych.
3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, w związku z czym zwolnione jest z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Przychody Towarzystwa w kwocie 11143,58zł w 2009 roku składają się z:
– składki członkowskie    1130,00zł
– darowizny (w ramach 1%)       854,40zł
– darowizny inne      610,00zł
– zajęcia warsztatowe i kursy trenerów  8547,00zł
– przychody finansowe         2,18zł.

5. Koszty Towarzystwa wyniosły 14618,65zł, w tym:
– zużycie materiałów        1524,19zł
– usługi obce                 13064,46zł
najem       8440,99zł
prowizje bankowe i opłaty pocztowe 110,10zł
pozostałe       4513,37zł
– podatki i opłaty           30,00zł
6. W roku 2009 Towarzystwo osiągnęło stratę w wysokości 3475,07zł.
7. W roku obrotowym nie dokonano żadnych istotnych zmian księgowań mających wpływ na rachunek i bilans.

Łódź 30-03-2010
Sporządziła
Agata Kracińska

Nikt nigdy nie powie

Nikt nigdy nie powie Ci że już wystarczy Nikt nigdy nie powie Ci że już nie musisz się starać Nikt nigdy nie powie …

Bohumil Hrabal, Auteczko, przekład Jakub Pacześniak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Opowiadanie rozpada się na dwie części, pierwsza to rozdziały 1 – 6, poświęcone kotom w Kersku i rzezi, jaką urządził …

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …