Badanie skuteczności programu „START”

Wpływ programu profilaktycznego „START” na kompetencje społeczne młodzieży licealnej

Celem tego opracowania jest po pierwsze: ustalenie, czy istnieje zależność między zmianami na Skali Kompetencji Społecznej a programem "START", po drugie: ustalenie, czy program profilaktyczny "START" wpływa na przyrost wiedzy u młodzieży licealnej na temat stosunków międzyludzkich.

Wpływ programu profilaktycznego „START” na kompetencje społeczne młodzieży licealnej

Dla szkół

Od momentu powstania stowarzyszenia jedną z naszych podstawowych działalności jest współpraca ze szkołami.

Wstęp

Celem tego opracowania było po pierwsze: ustalenie, czy istnieje zależność między zmianami na Skali Kompetencji Społecznej a programem "START", po drugie: ustalenie, czy program profilaktyczny "START" wpływa na przyrost wiedzy u młodzieży licealnej na temat stosunków międzyludzkich.

Zastosowaną techniką badań pedagogicznych była technika ankietowa. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety Skala Kompetencji Społecznych stworzony przez członków Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej "START".

Zmienną niezależną w prowadzonym eksperymencie stanowił program profilaktyczny "START", a zmienną zależną  kompetencje społeczne młodzieży licealnej. Eksperyment ten miał w istocie wykryć związki przyczynowo-skutkowe między zmienną zależną a badanym układem.

Wobec przedstawionych (patrz rozdz. 4) wyników z dużym prawdopodobieństwem można uznać, iż różnice w grupie eksperymentalnej pomiędzy odpowiedziami na każde z tych pytań zostały spowodowane realizacją programu profilaktycznego "START". Ponadto z charakteru udzielanych odpowiedzi wynika, że program "START" wpływa na przyrost u młodzieży licealnej wiedzy na temat stosunków międzyludzkich. Pod wpływem programu "START":

  • wzrosła świadomość młodzieży licealnej na temat procesu komunikowania się i trudności, jakie mogą w nim nastąpić
    wzrosła wiedza o nierówności, jaka panuje w społeczeństwie
  • nastąpił wśród młodzieży wzrost wiedzy na temat sytuacji ekstremalnych, a w szczególności sposobów radzenia sobie z nimi
  • nastąpiła zmiana w sposobie postrzegania mówienia o sobie w dobry sposób w sytuacjach ekspozycji społecznej.
  • nastąpił wzrost wiedzy na temat stereotypowych zachowań.
  • zwiększa się świadomość ograniczeń twórczego myślenia, jakie nakłada na nas otoczenie społeczne. Bezkompromisowy konformizm skutkuje poważnym ograniczeniem myślenia twórczego i wyjawiania pomysłów.
  • nastąpiło zwiększenie się świadomości i wiedzy na temat sytuacji i relacji w domu rodzinnym oraz nastąpiło zwiększenie się gotowości do rozmowy na te tematy.
  • wzrosła wiedza młodzieży na temat odmiennych stanów świadomości.

Zapraszamy do zapoznania się z całością opracowania

Pobierz pełne opracowanie (0,65 MB)

Do otwarcia pliku niezbędny jest program Adobe Reader

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …

Sens bez zasad

Dwie rzeczy: jedna przypowiastka; oraz scena w filmie Skazani na Shawhank. 1. Przypowiastka z książki Anthony’ego …

Noc jest najciemniejsza w nocy

„Noc jest zawsze najciemniejsza tuż przed świtem”. Ciekawe powiedzenie. Pokrzepiające, szczególnie w jakimś …