Sprawozdania i bilanse 2009

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej "START" za rok 2009

Łódź, 31 marca 2010 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3
00 – 513 Warszawa

Sprawozdanie OPP za rok 2009

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej „START” za rok 2009

I. Podstawowe informacje o stowarzyszeniu
Nazwa: Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START”
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16/7, 90-255 Łódź
Data rejestracji: 30. 01. 2004
Data nadania statusu OPP: 19.07.2004
KRS: 0000190995
NIP: 726-247-07-62
Regon: 473224492
Strona internetowa: www.psychologia-lodz.pl
Zarząd stowarzyszenia:
Andrzej Kuśmierczyk – prezes zarządu,
Edyta Olender – wiceprezes ds. organizacyjnych.
Cele statutowe stowarzyszenia:
– upowszechnianie teoretycznej wiedzy psychologicznej i umiejętności stosowania tej wiedzy w praktyce;
– współdziałanie i wspomaganie systemu szkolnictwa państwowego, społecznego i prywatnego w zakresie rozwiązywanie problemów uczniów i kadry nauczycielskiej;
– współpraca z pracodawcami w zakresie opieki psychologicznej nad pracownikami oraz szkolenia pracowników.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
– prowadzenie kursów i szkoleń z różnych dziedzin psychologii teoretycznej i stosowanej;
– organizację spotkań dyskusyjnych, seminariów, konferencji naukowych i popularnonaukowych;
– prowadzenie odczytów i prelekcji;
– prowadzenie badań naukowych, publikację wyników i opracowań;
– prowadzenie działalności w zakresie doradztwa, psychoedukacji, psychokorekcji i psychoterapii;
– inną działalność wynikającą z potrzeb społeczności.

II. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym.
1. W okresie sprawozdawczym zarząd podjął uchwałę o wynajmie lokalu i uchwałę o realizacji programów psychoedukacyjnych, jak w latach poprzednich.
2. Uzyskane przychody:
– składki członkowskie – 1130,00 zł;
– darowizny (w ramach 1%) – 854,40 zł,
– darowizny inne – 610,00,
– zajęcia warsztatowe i kursy trenerów – 8547,00,
– przychody finansowe – 2,18.
3. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów na działalność gospodarczą i administrację.
4. W organizacji nie jest zatrudniona żadna osoba.
5. Organizacja w okresie sprawozdawczym nie wypłaciła wynagrodzenia.
6. Organizacja nie posiada aktywów trwałych.
7. W okresie sprawozdawczym nie powstały żadne zobowiązania stowarzyszenia.
8. W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie nabyło nieruchomości oraz nie wykonywało zadań zleconych przez organy administracji publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
9. Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „START” realizowało w 2008 roku sześć projektów:
· Szkolenia wewnętrzne dla członków stowarzyszenia.
· Warsztat dla osób pomagających chorym na anoreksję.
· Kurs trenerów 1° dla osób chcących prowadzić zajęcia w szkołach wszystkich stopni.
· Akcja „Przytulanie za darmo” na terenie „Manufaktury” w dniach 21 marca i 30 maja.
· Program „START” w liceach
· Program Mały START” w gimnazjach i szkołach podstawowych.
Szkolenia wewnętrzne. W roku 2009 członkowie stowarzyszenia spotykali się raz w tygodniu, w środę, w godzinach 19.00 – 22.00 na wewnętrznych szkoleniach Towarzystwa. Każde ze spotkań podzielone było na część merytoryczną i praktyczną. Część merytoryczna poświęcona była literaturze z zakresu psychologii.
Część praktyczna poświęcona była przygotowaniu nowych członków stowarzyszenia do prowadzenia warsztatów programów „Start” i nauce pracy z klientem.
Zrealizowano 35 (105 godzin) spotkań szkoleniowych, w których uczestniczyło każdorazowo około 20 osób – psychologów i pedagogów. Szkolenie ukierunkowanie jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności trenerskich w kontakcie z młodymi ludźmi przeżywającymi problemy rozwojowe.
Kurs trenerów 1° dla osób chcących prowadzić zajęcia w szkołach wszystkich stopni.
3 listopada 2009: sprawy organizacyjne. Prezentacja programu szkolenia. Zawarcie kontraktu.
a/ prezentacja struktury warsztatów; warsztat składa się z części organizacyjnej – sprawdzenie listy obecności, rozdzielenie warsztatów w szkołach i inne; część teoretyczna składać się będzie z prezentacji wybranych zagadnień w formie ekspozycji przez jedną osobę na środku; część trzecia poświęcona będzie praktycznym zagadnieniom związanym z pomaganiem ludziom w problemowym położeniu życiowym.
b/ prezentacja zakresu merytorycznego szkolenia
c/ omówienie literatury
d/ omówienie udziału w warsztatach w szkołach
e/ omówienie działalności TWP „START”
f/ prezentacja uczestników.

7-8 listopada: elementy treningu interpersonalnego. 20 godzin doświadczeń interpersonalnych. Celem spotkania jest wstępne poznanie się uczestników warsztatów, doświadczenie procesu grupowego i powstawania struktury grupy. Celem dydaktycznym jest poznanie ćwiczeń, które mogą być wykorzystywane w pracy integracyjnej z grupą. Zaczynamy w sobotę 8 listopada o godz. 9.00. Przerwa od 13.00 do 14.00. Kończymy o 20.00. W niedzielę – tak samo.

10 listopada: Psychologia zorientowana na proces.
Omówienie podstawowych pojęć POP z uwzględnieniem podziału dorobku A. Mindella na okres do 1996 r. i później. Proces pierwotny i wtórny, kanały, synchroniczność zdarzeń, sygnały procesu wtórnego.
Praktyczna praca z zastosowaniem pojęć teoretycznych.

17 listopada: Psychoanaliza Z. Freuda. Krytyczne spojrzenie z punktu widzenia współczesnej metodologii. Prezentacja sesji psychoanalitycznej.
Praktyka: praca z klientem indywidualnym. Adekwatność terapeutyczna i podstawowe błędy w kontakcie z klientem.

24 listopada: Psychoanaliza Z. Freuda (cd.) Sesja psychoanalityczna – próby.
Praktyka. Praca z klientem indywidualnym. Adekwatność terapeutyczna, wnoszenie symptomu do relacji.

1 grudnia: Analiza psychologiczna C.G. Junga. Prace teoretyczne Junga z uwzględnieniem zapożyczeń od Freuda. Konflikt Freud – Jung.
Praktyka. Wykorzystanie koncepcji kanałów i pojęcia procesu pierwotnego/wtórnego w pracy z klientem.

8 grudnia: Gestalt Fritza Perlsa. Klasyczne techniki Gestalt.
Praktyka: sesja terapeutyczna w metodologii Gestalt. Symptomy i proces wtórny w rozumieniu POP.

15 grudnia: Terapia zorientowana na klienta Carla Rogersa. Grupy T jako ruch społeczny. Humanizacja psychologii w ujęciu Rogersa, Maslowa i innych.
Praktyka: proces grupowy i koncepcja ról grupowych w rozumieniu Mindella.

22 grudnia: Krótkoterminowa terapia nastawiona na rozwiązanie. Prezentacja założeń teoretycznych i ich praktyczne zastosowanie.
Praktyka: Komunikacja interpersonalna – warsztat programu „Start”. Praktyczne ćwiczenie prowadzenia warsztatu.
Kurs zostanie zakończony 30 czerwca 2010 r.
„Przytulanie za darmo” to akcja polegająca na tym, że członkowie stowarzyszenia przytulali przechodniów na dziedzińcu MANUFAKTURY. W pierwszym terminie, przytulanie odbywało się pod hasłem „Idzie wiosna” i trwało od godziny 13 tej do 22.00. Przytuliliśmy około trzech tysięcy osób. W drugim terminie, tj. 30 mają akcja trwała od godz. 10.00 do 22.00 i odbywała się w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka. Szacunkowo, na podstawie rozdanych materiałów, przytuliliśmy około pięciu tysięcy ludzi.
Warsztat dla osób pomagających chorym na anoreksję był inicjatywą jednorazową.
Program „Start” był przeprowadzony w  II L.O – trzy warsztaty – komunikacja interpersonalna, konflikty i umiejętności twórcze w wymiarze 6 godzin.
Program „Mały Start” był przeprowadzony w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  Dla Dzieci Słabosłyszących przy ulicy Wólczańskiej nr. 121/123 w wymiarze 25 godz. Program realizowali: Jacek Jankowski, Kamila Jankowska i Andrzej Kuśmierczyk

Prezes  Zarządu TWP „START”  Andrzej Kuśmierczyk


Informacja dodatkowa

1. Aktywa i pasywa bilansu wyceniono według zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości z 29 września 1994roku.
2. Towarzystwo nie posiada żadnych aktywów trwałych.
3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie działalność statutową, w związku z czym zwolnione jest z płacenia podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Przychody Towarzystwa w kwocie 11143,58zł w 2009 roku składają się z:
– składki członkowskie    1130,00zł
– darowizny (w ramach 1%)       854,40zł
– darowizny inne      610,00zł
– zajęcia warsztatowe i kursy trenerów  8547,00zł
– przychody finansowe         2,18zł.

5. Koszty Towarzystwa wyniosły 14618,65zł, w tym:
– zużycie materiałów        1524,19zł
– usługi obce                 13064,46zł
najem       8440,99zł
prowizje bankowe i opłaty pocztowe 110,10zł
pozostałe       4513,37zł
– podatki i opłaty           30,00zł
6. W roku 2009 Towarzystwo osiągnęło stratę w wysokości 3475,07zł.
7. W roku obrotowym nie dokonano żadnych istotnych zmian księgowań mających wpływ na rachunek i bilans.

Łódź 30-03-2010
Sporządziła
Agata Kracińska

Bohumil Hrabal, Auteczko, przekład Jakub Pacześniak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Opowiadanie rozpada się na dwie części, pierwsza to rozdziały 1 – 6, poświęcone kotom w Kersku i rzezi, jaką urządził …

Mój, raj tuż za rogiem.

Kiedy spotkałam Florę Tristan właśnie „[…] wracała do hotelu krętymi, brukowanymi uliczkami Auxerre, zobaczyła …

Sens bez zasad

Dwie rzeczy: jedna przypowiastka; oraz scena w filmie Skazani na Shawhank. 1. Przypowiastka z książki Anthony’ego …